یوگا، کریایوگا، هاتایوگا، جالانتی، آسانا، تمرین‌های پیش‌مراقبه، پرانایاما، آرمیدگی، دانتا دائوتی، شاواسانا، سیما کریا، نادی شودانا، ناساگرا مودرا، کنجال کریا