غزالی، شناخت فلسفه، کیمیای سعادت، مولوی، مثنوی، شناخت در ادبیات، نثر فارسی قرن پنجم، شعر فارسی قرن هفتم، مراتب شناخت، حقیقت مرگ، تجسم اعمال، خودشناسی، رؤیای صادقه، وحی دل، بقای روح، پیک مرگ