جامعه‌شناسی، نظریه‌پردازی اجتماعی، جتماعات پیشاصنعتی، زمانه فرهنگی، شمول‌گرایی نظریه‌های جامعه‌شناسی